ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಚು: ನಮಸ್ಕಾರ ಸದ್ಗುರು! ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಿಸುವುದು?

ಸದ್ಗುರು: ನಮಸ್ಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಯೋಗದ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ 84 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಪೂರ್ತಿ ಆವರ್ತನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಈ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ, 1008 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದ್ರನ ಆವರ್ತನಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರ ಪ್ರಭಾವವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ - ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ. 21 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆತ್ತವರ ಈ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಷ್ಟೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆತಂದು, ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

 

21 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ವಂಶಾವಳಿಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಹೊಸದಾದ ಜೀವ, ಈ ಜೀವ ಕೇವಲ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆ ಆಗಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ, 21 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 21 ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಇಂತಹದೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ 21 ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಈ ಕರ್ಮಬಂಧವು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. 21 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ನಾವು ಅವರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು - ಅದು ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರೀತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ಬಂಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು.

ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊ೦ದರ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಷೇಧಿತ ವಿಷಯವೊ೦ದು ಒಗಟಿನ೦ತೆ ಗೊ೦ದಲಮಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಯಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊ೦ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಇದೇ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ UnplugWithSadhguru.org.

Youth and Truth Banner Image