செயல்நோக்கம்

இந்த நோக்கத்தில் இருந்து பிறந்ததுதான் ஈஷா அறக்கட்டளை மூலம் வழங்கப்படும் யோக வகுப்புகளும், சமூகநலத் திட்டங்களும் மற்றும்பிற செயல்பாடுகளும். இவை அனைத்திற்கும் அடிப்படையான குறிக்கோள் ஒன்றுதான்: "ஒவ்வொரு மனிதனும் மலர்ந்து, தன் உச்சபட்ச திறனில் செயல்பட வேண்டும். உற்சாகம் ததும்ப, அனைவரையும் அரவணைத்து, தனக்குள்ளும் சரி, உலகிலும் சரி ஒத்திசைவோடு வாழவேண்டும்" என்பதுதான்.
 

செயல்நோக்கம்

இந்த நோக்கத்தில் இருந்து பிறந்ததுதான் ஈஷா அறக்கட்டளை மூலம் வழங்கப்படும் யோக வகுப்புகளும், சமூகநலத் திட்டங்களும் மற்றும்பிற செயல்பாடுகளும். இவை அனைத்திற்கும் அடிப்படையான குறிக்கோள் ஒன்றுதான்: "ஒவ்வொரு மனிதனும் மலர்ந்து, தன் உச்சபட்ச திறனில் செயல்பட வேண்டும். உற்சாகம் ததும்ப, அனைவரையும் அரவணைத்து, தனக்குள்ளும் சரி, உலகிலும் சரி ஒத்திசைவோடு வாழவேண்டும்" என்பதுதான்.