ஸ்விட்சர்லாந்திலுள்ள லாசேனில் மேலாண்மை மேம்பாட்டுக்கான இன்ஸ்டிட்யூட்டில் (Institute for Management Development (IMD))ல்“Leadership - From Ambition to Vision” என்ற நிகழ்ச்சியில் சத்குரு பேசுகிறார்."