User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
ಕನ್ನಡ
English
 

May 09, 2022

मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दा, दु:खी हुनु भनेको तपाईं आफूलाई मन नपरेको कुरा सोच्दै वा महसुस गर्दै हुनुहुन्छ । आनन्दित हुनु भनेको तपाईंलाई मन पर्ने कुरा तपाईंका विचार र भावनाहरूमा व्यक्त भइरहेका छन् ।

Daily Quote

May 09, 2022


Loading...
Loading...
 
Close