Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

May 09, 2022

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದುಃಖ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಂತೋಷ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ-ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Daily Quote

May 09, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close