Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

May 09, 2022

मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दा, दु:खी हुनु भनेको तपाईं आफूलाई मन नपरेको कुरा सोच्दै वा महसुस गर्दै हुनुहुन्छ । आनन्दित हुनु भनेको तपाईंलाई मन पर्ने कुरा तपाईंका विचार र भावनाहरूमा व्यक्त भइरहेका छन् ।

Daily Quote

May 09, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close