అనుగ్రహానికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన కొన్ని సూత్రాలను మీకోసం అందిస్తున్నాము.