ఎందరో జ్ఞానుల కలలకు సాకారమైన ధ్యానలింగం మహత్తరమైన శక్తి రూపం. తరతరాలుగా ఎంతో శక్తిమంతులైన అనేకమంది యోగులు, పరమోత్తమ స్థాయికి పరణితి చెందిన ఈ జీవికి ఒక రూపం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఎన్నో సంవత్సరాల ప్రాణ ప్రతిష్టా ప్రక్రియ ద్వారా సద్గురు ధ్యానలింగాన్ని, పరమోత్తమ ముక్తికి ద్వారాన్ని, ప్రతిష్టింప చేశారు.

అసలు ధ్యానలింగం ఎందుకు?

మీరు కేవలం ధ్యానలింగం పరిధిలో కూర్చున్నంత మాత్రాన, ధ్యాన నిమగ్నులు అవుతారు. మీరు అక్కడ పది నిముషాలు కళ్లు మూసుకుని కూర్చుంటే చాలు, స్వతహాగానే ఎవరి సూచనల అవసరం లేకుండానే, మీరు ధ్యాన నిమగ్నులు అవుతారు. - సద్గురు.” - Sadhguru

Sadhguru: ఆధునిక విజ్ఞానం ద్వారా లభించిన సుఖ సౌఖ్యాలు మీకు అనుభవమే, మరి ఈ ధ్యానలింగం ఎందుకు? ఎందుకంటే మరోరకమైన శాస్త్రం, అంతరిక శాస్త్రం యొక్క శక్తిని మీరు తెలుసుకోవాలన్నది నా అభిమతం. దాని ద్వారా మీ భవితవ్యాన్ని మీరే నిర్ణయించునే సామర్థ్యం, మీరు అందుకోవాలని నా అభిమతం.

ధ్యానలింగం 19 వసంతాల చిత్రమాలికను వీక్షించండి.

2018

19th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 201819th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2018

2017

18th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2017Nada Aradhana on 18th Anniversary of Dhyanalinga Consecration

2016

17th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 201617th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2016

2015

16th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 201516th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2015

2014

15th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2014

2013

Monks offer milk to Dhyanalinga on the 14th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2014Gurubani offering to Dhyanalinga on the 14th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2013Buddhist monks offering on 14th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2014

2012

12th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 201212th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 201212th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2012

2011

12th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2011

2010

11th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 201111th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2011

 

2009

10th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2009

2008

9th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2008

2007

8th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2007

2006

8th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2007

2005

6th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2005

6th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2005

2004

5th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2004

2003

4th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 20033th Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2002

2002

3rd Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2002

2000

Concert by Pandit Hariprasad Chaurasia on the 1st anniversary of Dhyanalinga Consecration, 20001st Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 20001st Anniversary of Dhyanalinga Consecration, 2000

1999

The Construction of Dhyanalinga, 1999