కాజల్ అగర్వాల్ పునర్జన్మ గురించిన సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నానని, అసలు అలాంటిది ఉంటుందా అని సద్గురుని ప్రశ్నించారు. మరి సద్గురు సమాధానాన్ని మీరే వినండి.