அதிகாரத்தின் உச்சமான அரசன் தனக்கு கணவனாக அமைந்தால் எந்த பெண்தான் விரும்பாமல் இருப்பாள்?! ஆனால், சிவன் மீது அளப்பரிய பக்திகொண்ட அக்கா மஹாதேவி, அரசனுக்கு இசைந்தாரா? சித்திரக்கதையாக இங்கே அக்கா மஹாதேவியின் சரிதம்! படித்து அறியுங்கள்!

பக்தியின் இலக்கணம், அக்கா மஹாதேவி!, Bakthiyin ilakkanam akka mahadevi

Subscribe

Get weekly updates on the latest blogs via newsletters right in your mailbox.