పిల్లలకు ఎంత వరకు స్వేచ్ఛను ఇవ్వాలి?

పిల్లలకి తమ నిర్ణయాలను తామే తీసుకునే స్వేచ్చని ఇవ్వడం కరెక్టేనా అని లేక సరిహద్దులు పెట్టాలా, వద్దా అని లక్ష్మణ్ సద్గురుని ప్రశ్నించారు.