ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ నుండి ఎలా బయటపడాలి?

ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఇంకా తప్పని పరిస్థితులలో ఎలా మనల్ని మనం నిర్వహించికోవాలి అని సోనాక్షి అడిగిన ప్రశ్నకి సద్గురు సమాధానాన్ని తెలుసుకోండి.