மனிதர்

பயம் எனும் வார்த்தை அறியாத குழந்தையாக, புரட்சிகரமான சிந்தனைகள் கொண்ட இளைஞனாக, எதற்கும் அடிபணியாத வாலிபனாக இருந்தவொருவர், இன்று பலரின் வாழ்வில் மலர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒருவராக ஆனது எப்படி?
 

மனிதர்

பயம் எனும் வார்த்தை அறியாத குழந்தையாக, புரட்சிகரமான சிந்தனைகள் கொண்ட இளைஞனாக, எதற்கும் அடிபணியாத வாலிபனாக இருந்தவொருவர், இன்று பலரின் வாழ்வில் மலர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒருவராக ஆனது எப்படி?