అంతరంగాన్ని చూసేందుకు సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు :

  • మన సంక్షేమానికి కావలసింది మన అంతరంగంలోకి మరింత లోతుగా పోవడం అనే విషయం తెలియక, మానవ సంక్షేమ సాధనలో మనం ఈ గ్రహాన్ని చెల్లాచెదురు చేసాం.

1

 

  • జీవితాన్ని తెలుసుకోవడానికి మీకున్న ఏకైక ద్వారం మీరే. దాన్ని తెరిచి ఉంచండి.

2

 

  • మీ చేతన (consciousness) పూర్తిగా వికసిస్తే, తెలుసుకోగలిగినవన్నీ మీకు తెలుస్తాయి.

3

 

  • మీ జీవితానుభూతి మీలో మీరెలా ఉన్నారన్నదాని మీద ఉంటుందే గాని, మీ చుట్టూ ఎవరున్నారు లేక ఏమున్నాయన్నదానిపైన ఆధారపడి ఉండదు.

4

 

  • మీకు ఆనందం కావాలంటే, మీరు అంతర్ముఖులు అవ్వాలి. ఎందుకంటే అది తయారయ్యేది అక్కడే.

5

చదవండి: పుస్తకాలను చదవడం ద్వారా సత్యాన్ని తెలుసుకోవచ్చా??