అంకెలు లేని జీవితం ఎలా ఉంటుంది? అని ప్రసూన్ సద్గురుని ప్రశ్నించారు

అంకెల గురించి సత్యం తెలుసుకోవాలని ప్రసూన్ జోషి సద్గురుని అడిగారు. ఒకవేళ అంకెలనేవే లేకుంటే జీవితం ఎలా ఉంటుటుంది అని ప్రశ్నించారు.