• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
नेपाली
English
 

May 10, 2022

‘ಆದರ್ಶ’ ವಾದ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Daily Quote

May 10, 2022


Loading...
Loading...
 
Close