• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

May 02, 2021

ಯಾರು ನಗಲಾರರೋ, ಅವರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಲಾರರು. ನಗುವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣತೆ. ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೇ ಆಗುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಪರಮ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣತೆ.

Daily Quote

May 02, 2021


Loading...
Loading...
 
Close