૧૨ મે, માતૃ દિનના નામે ઉજવાય છે. વાંચો, માતૃત્વ, ઉછેર, અને વધતી ઉંમર થી જોડાયેલા સદગુરુના સુવિચાર.