5 రోజులపాటు నేపాల్ లో కొండలెక్కిన అనుభూతులూ, అన్నపూర్ణ శిఖరం పరిసరప్రాంతాల్లో ఊపిరితీసుకోనీయని అద్భుతమైన హెలికాప్టర్ ప్రయాణాలూ, ఈ మహత్తరమైన కైలాసపర్వతం దర్శించిన అనుభూతిముందు మటుమాయమౌతాయి. ఆ పడ్డ కష్టాలూ, కండరాల సలుపులూ, ఎముకలుకొరికే చలివాతావరణం, భరించలేని మరుగుదొడ్లూ, ఇవన్నీ కూడా కైలాస పర్వతాన్ని చూడగానే మర్చిపోతాము. కొండ దిగి, దర్శన్ (ఇక్కడ వాళ్ళు దర్చన్ అని పలుకుతారు)చేరుకున్నాక, మేమందరం ఒక విధమైన ఆహ్లాదకరమైన మైమరపులో ఉన్నాము. అందరూ కూడా ఈ అద్భుతమైన ప్రదేశాన్ని సందర్శించి, ఇక్కడ కలిగే మైమరపుని అనుభూతి చెందాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈ పర్వతంపట్ల నా ప్రేమ ప్రతి ఏడూ పెరుగుతోంది గాని తరగడం లేదు. నేను అమూల్యంగా భావించే అనేక వస్తువుల్లో, ఇది నమ్మశక్యంకానంతగా నన్ను ఆకట్టుకుంది.

కైలాస శిఖరం 

"అతని" అపారమైన జ్ఞానపారావారాన్ని 

పంచుకోవాలని అర్రులుజాచినపుడు, ఈ శిఖరం  

మహోన్నతప్రమాణంలో గోచరమయే జీవాత్మ.

ఈ అనంత జ్ఞానప్రవాహోద్ధృతిని

తట్టుకుని నిలబడడానికి

ఏ సాధకులూ సమర్థులుగారు.

సృష్టిలోని సమస్త అస్తిత్వమూ

సకల నైరూప్యతా ఇక్కడ గోచరిస్తాయి.

ఈ జ్ఞానము సృష్టిలో మనకు కనిపించే

సమస్త చరాచర వస్తువులూ,

వాటి అంతరాంతరాలూ,

వాటి అస్తిత్వపు మూలాలనూ

పరివేష్ఠించి ఉంటుంది.

పవిత్రమైన ఈ జ్ఞానానికి

తగిన మేధోప్రమాణముగల

సాధకుణ్ణి కనుగోనకే

ఈ శైలాన్ని ఎంపిక చేసికున్నది.

ఏ మూర్ఖుడూ దీనిని కేవలమొక

శిలగా పరిగణించి నిర్లక్ష్యంచేసి

శాశ్వతాంధకారంలో మగ్గకుండుగాక! 

సమస్త జీవజగత్తులోనూ 

ఈ శైలము "ఆది గురువు" ఎంపిక అని 

అందరూ గ్రహింతురుగాక!

ఆంగ్లంలో ఇక్కడ చదవండి : Glorious Kailash

ప్రేమాశిస్సులతో,
సద్గురు