అంతరంగానికి సంబంధించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు.

  • ఆరోగ్యం ఆధ్యాత్మికతతో వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్. మీకై మీరు అంతర్గతంగా పరిపూర్ణ జీవులైతే, ఆరోగ్యంగా ఉండడమనేది సహజం అవుతుంది.

1

 

  • చేసే పనిలో మనం విచక్షణ చూపవచ్చు కాని, అవగాహనలో విచక్షణతో ఉండవలసిన అవసరం లేదు.

2

 

  • అంతర్గతంలో, బాహ్యంలో ఉన్న నిశ్చలతను ఎరుగనివారు చలనంలో కొట్టుకుపోతారు.

3

 

  • అంతర్ముఖులవ్వడం చాలా సులభం. చాలా కాలంగా మీరు బహిర్ముఖులుగా ఉండడం వల్లే, అంతర్ముఖులవ్వడం మీకు చాలా కష్టం అనిపిస్తోంది.

4

 

  • శ్వాస ఒక దోబూచులాట. దానిని లోపలా బంధించలేము, బయటనూ ఉంచలేం.

5

ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ ద్వారా సద్గురు సూక్తులను పొందవచ్చు: Subscribe to Daily Mystic Quote.