Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

June 24, 2022

தியானலிங்கம் உயிருள்ள குருவைப் போன்றது. ஒரு குருவின் முக்கிய பணி, உங்களுக்கு போதனைகளும் வழிகாட்டுதலும் வழங்குவல்ல, உங்கள் உயிர்சக்திக்கு தீப்பற்ற வைப்பதே.
இன்று ஏகாதசி , இன்று தியானலிங்க பிரதிஷ்டை நாள்

Daily Quote

June 24, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close