ஈஷா பசுமைக் கரங்கள் – கின்னஸ் சாதனை

"மரங்கள் நமது நெருங்கிய உறவுகள். நமது வெளிமூச்சு அவைகளின் உள்மூச்சாகிறது. இந்த தொடரும் பந்தம் இல்லாமல் ஒருவராலும் வாழமுடியாது!” சத்குரு