Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
español
 

September 15, 2022

मानव महत्त्वबारे हामीमा रहेको सोच बदलिनुपर्छ । हामी यस धरतीमा अर्को एउटा जीवन-रूप मात्र हौँ ।

Daily Quote

September 15, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close