Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
español
 

September 15, 2022

મનુષ્યના મહત્વના આપણા વિચારને આપણે બદલાવો પડશે. આપણે આ ગ્રહ પરનું વધુ એક જીવન માત્ર છીએ.

Daily Quote

September 15, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close