Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

October 05, 2023

कुनै पनि मनुष्यमा हुनुपर्ने मूल गुण भनेको आफैँसँग साँचो हुनु— विचार, भावना र कार्यमा इमानदारिता र तादात्म्यता हुनु ।

Daily Quote

October 05, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close