Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

May 20, 2022

मौन, सृष्टि र सृष्टिकर्ताबाट पर, जीवन र मृत्युबाट परको स्थान हो । जसैजसै तपाईं मौन अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ, विस्तारै, तपाईं स्वयं मौन बन्न सक्नुहुन्छ ।

Daily Quote

May 20, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close