Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

May 05, 2022

जब तपाईं कुनैपनि चीजलाई त्यस रूपमा देख्नुहुन्छ, जस्तो त्यो वास्तवमा छ, तब तपाईंले त्यसलाई समझदार भएर सम्हाल्न सक्नुहुन्छ ।

Daily Quote

May 05, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close