Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

April 27, 2022

हामीलाई कुनै पनि विश्वास-प्रणाली चाहिँदैन— हामीलाई केवल स्पष्टता चाहिन्छ । विश्वास-प्रणालीले तपाईंलाई स्पष्टताबिनै आत्मविश्वास दिन्छ, जुन विनाशकारी हुन्छ ।

Daily Quote

April 27, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close