ലവ് എറ്റ്‌ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ്" സാധ്യമാണോ? ആകര്‍ഷണത്തിന്‍റെ പ്രകൃതവും അതെങ്ങനെ നമ്മുടെയുള്ളില്‍ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും സദ്ഗുരു നോക്കിക്കാണുന്നു.