ఆనందానికి అసలు కారణం?

మనల్ని ఆనందంగా చేసేది ఏది, అలాగే మనం ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలంటే ఎలా అని విజయ్ దేవరకొండ సద్గురుని ప్రశ్నించారు