ముక్తి మార్గం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు:

  • భౌతికతలో ఉంటూనే, భౌతికాతీతమైన దాన్ని రుచి చూడాలనుకోవడమే మానవుని ప్రాధమిక ఆకాంక్ష.

1

 

  • మనుషులతో నాకున్న సమస్యంతా వారిలో తగినంత తీవ్రత లేకపోవడమే. తగినంత తీవ్రత వారిలో ఉంటే, నేననుకున్న పని ఈ రోజే అయిపోతుంది.

2

 

  • మనం ఎప్పుడూ సత్యాన్వేషణ, ముక్తి మార్గంలో ఉండడమే ఈ దేశ విశిష్ఠత. ముక్తే పరమోన్నత లక్ష్యం.

3

 

  • మొలకెత్తని విత్తనం గులకరాయితో సమానం. ‘మీరు’ అనే దివ్య విత్తనం మొలకెత్తాలంటే, మీరందుకు సుముఖంగా ఉండాలి.

4

 

  • సుముఖత అంటే ఏ అభిప్రాయాలు లేకపోవడం - ప్రతిదానినీ ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూడడం.

5

సద్గురు అందించే సూత్రాలను ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ లోనే పొందండి: Subscribe to Daily Mystic Quote.