பசுமைக் கரங்கள் திட்டத்தின் இசைத் தொகுப்பு

மரங்கள் நமது நெருங்கிய உறவுகள். நமது வெளிமூச்சு அவைகளின் உள்மூச்சாகிறது. இந்த தொடரும் பந்தம் இல்லாமல் ஒருவராலும் வாழமுடியாது!” சத்குரு
 
 

மரங்கள் நமது நெருங்கிய உறவுகள். நமது வெளிமூச்சு அவைகளின் உள்மூச்சாகிறது. இந்த தொடரும் பந்தம் இல்லாமல் ஒருவராலும் வாழமுடியாது!” சத்குரு