ஈஷா ஆரோக்ய அலை

ஆரோக்ய அலையின் பாகமான மருத்துவ முகாம் மிகச் சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது. ஆனால் இந்த ஆரோக்ய அலையின் வாசம் தொடர்ந்து வீசப் போகிறது, கோவையில். மக்கள் மேல் மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இந்நிகழ்ச்சியில் சத்குரு பேசினார். அதிலிருந்து சில துளிகள் வீடியோவாய்...
 

ஆரோக்ய அலை நிகழ்ச்சியிலிருந்து சில துளிகள் இங்கு வீடியோவாக

[liveblog]

 

 
 
 
 
Login / to join the conversation1
 
 
7 வருடங்கள் 3 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

In the known history of Tamilnadu the events right now done by Isha and Sadhguru had never been done by anybody else to take care of the human problems from the basic to it's ultimate. We may not realize the immensity of the work happening now but the future generation will look us as we were blessed and they will bow down to Isha for what they did for humanity. I want to thank everyone participated in this event.

7 வருடங்கள் 3 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Isha Yoga seiyum ellavitha uthavikum en nundrigal.

7 வருடங்கள் 3 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

good guru

7 வருடங்கள் 3 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

i want to be there.being a doctor i know how much medicine department become commercialised.work like this is pleasing and fulfilling both doctors and public.there is no appropriate word to describe yet am saying thank u sadhguru. Dr.anbu chennai