• Subscribe
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 11, 2023

ಹೇಡಿತನ ಬರುವುದು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದರಿಂದ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವವರು ತಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

Daily Quote

March 11, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close