Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
தமிழ்
 

August 17, 2022

ભૌતિક સીમિત છે. જો તમે તેને અસીમિત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તમે પોતાનો અને તમારી આસપાસ છે તે બધાનો નાશ કરશો, અત્યારે વિશ્વમાં તે જ થઈ રહ્યું છે.

Daily Quote

August 17, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close