Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
বাংলা
नेपाली
 

April 19, 2024

માણસો પોતાને બહુ વધારે મહત્ત્વ આપે છે. આપણે અહીં જે થઈ રહ્યું છે તેનો બસ એક નાનો ભાગ જ છીએ.
આજે એકાદશી છે.

Daily Quote

April 19, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close