• ప్రపంచంలో జరిగేది మీకు కావలసినట్లు జరగకపోతే, కనీసం మీలో జరిగేదైనా మీరు కోరుకున్నట్లు జరగాలి.

1  

  • దేన్నీగొప్పగా చూడకపోవడం అలాగే దేన్నీ చులకనగా చూడకపోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రతిదాన్నీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడడమే, నిజమైన దార్శనికత.

2  

  • శాంతి అనేది అస్థిత్వానికి మూలం. అంతర్ముఖులవ్వడం ద్వారా మానవులు ఈ మూలాన్ని స్పృశించగలిగితే, శాంతి నెలకొంటుంది.

3  

  • నిజాయితీ అనేది ఇతరులు గమనిస్తున్నప్పుడు మీరు కనబరచే ప్రవర్తన కాదు. అది మీలో మీరు ఉండే విధానం.

4  

  • అంతర్ముఖులవ్వడం ద్వారా, మనకు తెలియని ఎన్నో పార్వ్వాలను, అవకాశాలను జీవితం మనముందు ఉంచుతుంది.

5

ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ లో సద్గురు సూక్తులను పొందండి: Subscribe to Daily Mystic Quote.