பைரவி ஷடகம் என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த அதிர்வுமிக்க உச்சாடனமாகும். அது தேவியின் அருளையும் இருப்பையும் பெற உறுதுணையாயிருக்கும்.