வாழ்வை முழு தீவிரத்துடன் வாழ்வது குறித்த கலந்துரையாடலில் மோட்டார் பந்தய நட்சத்திரம் கிறிஸ் ராடோ அவர்களும் சத்குருவும்!