Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

September 08, 2023

योगको अर्थ यो हो : सचेतन रूपमा तपाईंका वैयक्तिक सीमाहरू (individual boundaries) हटाउने ताकि तपाईं सर्वव्यापी अस्तित्व (universal existence) बन्नुहोस् ।

Daily Quote

September 08, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close