Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
español
English
 

May 23, 2023

जानकारी, ज्ञान र समझदारीमा भिन्नता छ : जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ, ज्ञान हुनु भनेको बोध हुनु हो अनि समझदारी आफूले आर्जन गर्नुपर्छ ।

Daily Quote

May 23, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close