Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

July 02, 2022

ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುಳಕಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನೀಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಡಗಿದೆ.

Daily Quote

July 02, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close