Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
Deutsch
 

December 02, 2021

ಸಂತೋಷವು ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತೊಳಲಾಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ – ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀವೇ ಎಂದು ನೀವು ಮನಗಾಣುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ.
ಇಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ

Daily Quote

December 02, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close