సరైన జోడీ దొరికేదెలా?

మీ మీద మీరు కృషి చేయాలి కాని మీకు సరైన జోడీ కోసం వెతకడం సరైనది కాదు అని సద్గురు చెబుతున్నారు.