ప్రేమించిన వ్యక్తి మోసం చేస్తే ఏం చేయాలి?

మనకు మోసం జరిగినప్పుడు, ముఖ్యంగా మనకు చాలా దగ్గరి వారే నమ్మక ద్రోహం చేస్తే ఏం చేయాలి అనే ప్రశ్నకు సద్గురు సమాధానం ఇస్తున్నారు.