ప్రేమికుల మధ్య సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి? అని మౌని రాయ్ సద్గురుని ప్రశ్నించారు

సంబంధాల గురించిన సత్యాన్ని మౌని రాయ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు.
 

గర్ల్ ఫ్రెండ్, బాయ్ ఫ్రెండ్ మధ్య ఇంకా భార్యా భర్తల మధ్య సమస్యలకు కారణం ఏంటి, అవి ఎందుకలా సంక్లిష్టం అవుతాయి అని మౌని రాయ్ సద్గురుని ప్రశ్నించారు