సధ్గురుతో గురు పౌర్ణమి ప్రత్యక్ష ప్రసారం

జూలై 16, సాయత్రం 6 గం. నుండి 7 గం. వరకు ఈశా యోగా కేంద్రంలో