గోల్ పెట్టుకుంటే మీరే గోల్ లో పడొచ్చు

మీరు జీవితంలో ఒక గోల్ సెట్ చేస్కుంటే, అది ఎలా మిమ్మల్ని బంధీలుగా చేయచ్చో లేదా ఎలా నిరాశకి గురిచేయవచ్చో సద్గురు చెబుతున్నారు.