ఆశయాలు ఉండడం తప్పా?

ఆశలూ, ఆశయాలు ఉండడం కరెక్టా, తప్పా అని రణ్వీర్ సింగ్ సద్గురుని ప్రశ్నించారు. మరి సద్గురు సమాధానాన్ని మీరే విని తెలుసుకోండి.