నీటికి స్మృతి ఉంది

ఐఐటి మద్రాసులో మాట్లాడుతూ, సద్గురు నీటి గురించి ప్రస్తుత శాస్త్రీయ పరిశోధనల గురించి మరియు ఇది సాంప్రదాయ భారతీయ సాంస్కృతిక పరిసరాలలో తెలిసిన విషయం గురించి వివరిస్తున్నారు.
 
 

భారతదేశంలోని చెన్నైలోని ఐఐటి క్యాంపస్‌లో విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపకుల బృందాన్ని ఉద్దేశిస్తూ, సద్గురు నీటి యొక్క జ్ఞాపకశక్తి గురించి దానిపై జరుగుతున్న పరిశోధనలపై అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తున్నాడు.